خاموش شدن ناگهانی تلویزیون

دلیل خاموش شدن ناگهانی تلویزیون سونی چیست؟