دلیل صدا نداشتن تلویزیون

تلویزیون تصویر دارد اما صدا ندارد!