تصویر نداشتن تلویزیون

علت تصویر نداشتن تلویزیون سونی چیست؟ تلویزیون صدا دارد ولی تصویر ندارد!