تنظیمات کانال تلویزیون سونی

تنظیمات کانال تلویزیون سونی در چه شرایطی انجام می شود؟