روت کردن موبایل سونی

روت کردن موبایل سونی چگونه انجام می شود ؟