همکاری سونی با Fnatic برای توسعه تجهیزات بازی  INZONE™