استفاده از System Informationبرای دسترسی به مدل نامبر لپ تاپ سونی