استفاده از تنظیمات دستگاه برای پاک کردن کش کنسول بازی